Authors:

Haim Bar-Lev Quotes

Haim Bar-Lev

  • Born: November 16, 1924
  • Died: May 7, 1994
  • Cite this Page: Citation