Authors:

Roberto Goizueta Quotes

Roberto Goizueta

  • Born: November 18, 1931
  • Died: October 18, 1997
  • Cite this Page: Citation